หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
          1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้
          2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
          3. ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
          ทั้งนี้ มท. เสนอว่า
          1. โดยที่การสำรวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. 2559 เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นั้น กทม. ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคการจัดกรรมสิทธิ์ทำให้การเข้าสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไม่มีความคืบหน้า โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ให้ความร่วมมือ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้ว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่อง
          2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกรรมสิทธิ์ไม่มีความสืบหน้า สืบเนื่องจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ให้ความร่วมมือเพราะแนวเขตของถนนตามโครงการเดิมมีความกว้าง 10 เมตร จึงมีจำนวนผู้ถูกเวนคืนที่ดิน จำนวน 23 แปลง แต่หากปรับลดแนวเขตถนนเหลือความกว้าง 6 เมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2547 จะเหลือผู้ถูกเวนคืน จำนวน 1 ราย
          3. สำนักงบประมาณได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 แล้ว เห็นว่า โครงการนี้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณของ กทม. ทั้งจำนวน ไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณของประเทศ
          จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ
          สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา
          เป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9722

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!