หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. ….

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
          คค. เสนอว่า
          1. โดยที่มาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 บัญญัติให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทางหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยทางหลวง โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ ตลอดจนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว คค. จึงได้จัดทำร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ขึ้น
          2. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทได้นำร่างกฎกระทรวงดังกล่าวลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.drr.go.th เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นด้วยแล้ว ซึ่งไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น จึงไม่มีประเด็นที่จะนำมาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
          จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ
          สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
          1. กำหนดให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทานและผู้อำนวยการทางหลวงชนบท หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงดังกล่าวได้เคลื่อนย้ายยานพาหนะของตน ตามอัตราดังนี้
              1. รถจักรยานยนต์ คันละ 50 บาท
              2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ คันละ 1,500 บาท
              3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ คันละ 1,500 บาท
              4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ คันละ 2,000 บาท
              5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ คันละ 2,000 บาท
              6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ คันละ 2,500 บาท
              7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น 2,500 บาท
         2. ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษายานพาหนะที่ถูกเคลื่อนย้ายมาในระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อำนวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามข้อ 1. ตามอัตราดังนี้
              1. รถจักรยานยนต์ วันละ 200 บาท
              2. รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ วันละ 300 บาท
              3. รถยนต์ขนาด 6 ล้อ วันละ 300 บาท
              4. รถยนต์ขนาด 8 ล้อ วันละ 500 บาท
              5. รถยนต์ขนาด 10 ล้อ วันละ 500 บาท
              6. รถยนต์ขนาดเกิน 10 ล้อ วันละ 500 บาท
              7. ยานพาหนะทางบกประเภทอื่น วันละ 500 บาท
         3. การนับเวลาตามข้อ 2. ให้ถือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 29 กันยายน 2563
สำนักโฆษก   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396


A9721

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!