หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 26ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร'บ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป' ที่'B'แนวโน้ม 'Negative'

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ 'B' และยังคงแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทที่ “Negative” หรือ “ลบ” โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ทำจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อลงมติตามวาระดังต่อไปนี้

       1.) พิจารณาขอขยายระยะเวลาวันครบกำหนดของหุ้นกู้ ACAP19OA มูลค่า 768.6 ล้านบาท ออกไปอีก 366 วัน นับจากวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ เพิ่มขึ้น 150 Basis Points (bps) เป็น 7.5% จาก 6.0% ต่อปี

       2.) พิจารณาขอให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ACAP19OA ทั้งจำนวน หรือบางส่วน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้อนุมัติทั้ง 2 วาระดังกล่าว

                ในขณะเดียวกัน บริษัทชี้แจงว่าได้ดำเนินการโอนเงินจ่ายชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ACAP19OA และ ACAP207A (มูลค่า 716.1 ล้านบาท ซึ่งถึงกำหนดชำระเงินต้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2563) ให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อดำเนินการชำระดอกเบี้ยดังกล่าวในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 แล้ว

                ทั้งนี้ บริษัทมีกำหนดการชำระคืนหุ้นกู้ครั้งต่อไป สำหรับหุ้นกู้ ACAP202A ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมูลค่าของหุ้นกู้ชุดนี้อยู่ที่ 395.3 ล้านบาท

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)

อันดับเครดิตองค์กร: B

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

      ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!