หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาและดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

      ร่างเอกสารท่าทีไทยฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับคณะผู้แทนไทยเพื่อพิจารณาใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 โดยมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและส่งเสริมให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติที่ผ่านมาไทยได้แสดงท่าทีและบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ รวมทั้งได้แสดงท่าทีในประเด็นต่าง ๆ ระดับโลกที่มีความสำคัญและเป็นข้อห่วงกังวลของประชาคมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วน เช่น สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสตรี เด็ก และผู้พิการ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง

      ร่างเอกสารท่าทีไทยฯ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ที่ไทยให้ความสำคัญในแต่ละหมวด รวมทั้งสิ้น 9 หมวด ได้แก่ 1) หมวด A การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) หมวด B การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างเทศ 3) หมวด C การพัฒนาทวีปแอฟริกา 4) หมวด D สิทธิมนุษยชน 5) หมวด E การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 6) หมวด F ความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ 7) หมวด G การลดอาวุธ 8) หมวด H การควบคุมสารเสพติด การป้องกันอาชญากรรมและการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศทุกรูปแบบ และ 9) หมวด I การบริหารจัดการอื่น ๆ

    ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!