หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 copy copyร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเชีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) (Draft Joint Statement of the Twenty-Fifth Indonesia-Malaysia- Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถดำเนินการได้ โดย สศช. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ รวมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT และเข้าร่วมการประชุมและเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT พร้อมทั้งได้ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT -GT ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และให้รัฐมนตรีหรือผู้แทนดังกล่าว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีของไทยในแผนงาน IMT-GT โดยต่อเนื่องต่อไป ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ(การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 แผนงาน IMT-GT จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบี่)

     สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการชื่นชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานใน รอบปี 2561-2562 และการยืนยันการขับเคลื่อนตามแผนดำเนินงานระยะห้าปี ปี 2560-2564 โดยมอบหมายให้คณะทำงานระดับต่าง ๆ ดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมระดับผู้นำครั้งที่ 12 ตลอดจนการยืนยันเจตนารมณ์ในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาโครงการเพื่อการเชื่อมโยงทางกายภาพ (เช่น ทางด่วน ท่าเรือ และด่านศุลกากร) เพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจทั้งหกของ IMT-GT ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการตลาดเพื่อการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาค IMT-GT ความร่วมมือด้านเกษตร ทั้งประมง ปศุสัตว์ และ พันธุ์พืช การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลสู่มาตรฐานสากล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองสีเขียว

     ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!