หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ….

     เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ….

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วดำเนินการต่อไปได้

อว. เสนอว่า

  1.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยบทเฉพาะกาล มาตรา 33 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ครบกำหนดวันที่ 27 ธันวาคม 2562) มาตรา 20 บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  2.      โดยที่มาตรา 20 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้หลักเกณฑ์วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวขึ้น

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1.      กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  2.      กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา คราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
  3.       กำหนดเหตุแห่งการพ้นตำแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4.      กำหนดวิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ดำเนินการ ประสานงาน กำหนดกรอบเวลา ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการจนเสร็จสิ้น
  5. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษา

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562            

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!