หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ….

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างประกาศ

  1.        กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีผู้แทน สคร. ที่ผู้อำนวยการ สคร. มอบหมาย เป็นเลขานุการ
  2. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3.         กำหนดวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ให้กรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในสาขาความเชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด พร้อมทั้งประวัติย่อและความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และวิธีการอื่นที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
  4. กำหนดวิธีการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

4.1 เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมให้จัดทำบัญชีรายชื่อแยกเป็นรายสาขา ความเชี่ยวชาญตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

4.2 ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อให้เหลือจำนวน 2 เท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4.3 ให้คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามก่อนเสนอรายชื่อพร้อมทั้งประวัติต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4.4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาคัดเลือกบุคคลแล้วเสนอรายชื่อพร้อมทั้งประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยวิธีสรรหาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

      ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 กันยายน 2562

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!