หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13

 

      เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมทั้งร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6

      คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 รวมทั้งร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 จำนวน 8 ฉบับ และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน เป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาร่วมฯ รวมทั้งรับรองร่างเอกสารความร่วมมือ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างเอกสารความร่วมมือและร่างปฏิญญาร่วมฯ รวมทั้งร่างแถลงการณ์ ร่วมฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดเป็นประธานการประชุม 13th ADMM (13th ASEAN Defence Ministers’ Meeting :13th ADMM) ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมฯ จะให้การรับรองร่างเอกสารความร่วมมือ และลงนามในร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืนและมีกำหนดเป็นประธานการประชุม 6th ADMM-Plus (6th ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus :6th ADMM-Plus) ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยในห้วงการประชุมฯ จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ คู่เจรจา ว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน จำนวน 8 ฉบับ ดังนี้

      1. ร่างเอกสารแนวคิดว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มในเชิงปฏิบัติในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Draft Concept Paper on Guidelines for Assessment of the ADMM Initiatives)

      2. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยบทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน (Draft Concept Paper on the Role of ASEAN Defence Establishments in Supporting Border Management)

      3. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการขยายโครงสร้างการติดต่อสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจา (Draft Concept Paper on the Expansion of the ASEAN Direct Communications Infrastructure (ADI) in the ADMM Process to the Plus Countries)

     4. ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน (Draft concept on Establishment of ASEAN Military Medicine Conference)

      5. ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานโครงการ ASEAN Our Eyes (Draft TOR of ASEAN Our Eyes)

      6. ร่างเอกสารแนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเล (Draft ADMM Guidelines for Maritime Interaction)

      7. ร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน (Draft Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Sustainable Security)

     8. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน (Draft Joint Statement by the ADMM-Plus Defence Ministers on Advancing Partnership for Sustainable Security)

       สาระสำคัญของร่างเอกสารความร่วมมือ เป็นการพัฒนา และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงให้อาเซียนสามารถตอบสนองความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกมิติ โดยร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือให้อาเซียนมีความมั่นคง เข้มแข็ง และสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองให้กับภูมิภาคให้มีความยั่งยืนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับแนวคิดหลักของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยว่าด้วย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 มิถุนายน 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!