หมวดหมู่: บลจ.

MFC DennisChong BoonLimเอ็มเอฟซี เสนอขายกองทุนใหม่อายุ 6 เดือน แนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เน้นลงทุนในตราสารหนี้เอกชน และ/หรือเงินฝาก เสนอขายตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2562

      นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MKAI6S5) เสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2562 โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศอายุโครงการประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ประมาณการผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

     กองทุนเปิด MKAI6S5 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก กองทุนนี้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully hedge) ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

      ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MKAI6S5 จะลงทุนดังนี้ เงินฝากประจำ : Commercial Bank of Qatar rating Moody’s : A3 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.25% ต่อปี เงินฝากประจำ : Al khaliji rating Moody’s : A3 สัดส่วนการลงทุน 5.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.40% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.07% ต่อปี เงินฝากประจำ :Doha Bank rating Moody’s : A3 สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.70% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.30% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating TRIS : BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 2.10% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.38% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) rating TRIS : BBB+ สัดส่วนการลงทุน 19.00% ผลตอบแทนตราสาร 1.90% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น : บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating TRIS : BBB+ สัดส่วนการลงทุน 1.90% ผลตอบแทนตราสาร 1.90 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม

      ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.68% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.18% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.50% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

     กองทุนเปิด MKAI6S5 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

      สำหรับ ผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!