news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 7ฟิทช์ ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารทหารไทยที่ 'A+(tha)'

 

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 10 พฤษภาคม 2562: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'A+(tha)' แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 (Basel III-compliance Tier 2 subordinated notes) สกุลเงินบาทของธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน)หรือ TMB (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ‘AA-(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

 

      หุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะเสนอขายในมูลค่ารวมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพิ่มเติม (greenshoe option) ได้อีก 1 หมื่นล้านบาท  โดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 10 ปี 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

    อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  ตามเกณฑ์บาเซล 3 นี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) ซึ่งคืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ TMB ที่ ‘AA-(tha)’  อยู่ 1 อันดับ เพื่อสะท้อนถึงสถานะด้อยสิทธิของหุ้นกู้และความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ นอกจากนี้หนึ่งในข้อกำหนดสิทธิที่สำคัญของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวคือเรื่องปัจจัยที่แสดงว่าธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability trigger) โดยมีการกำหนดไว้ว่าธนาคารจะมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เมื่อธนาคารกลางหรือทางการตัดสินใจเข้าให้การช่วยเหลือทางการเงินและเมื่อนั้นผู้ถือหุ้นกู้จะต้องรองรับผลขาดทุนในลักษณะการตัดเป็นหนี้สูญบางส่วนได้ (partial write-down) โดยไม่ได้เป็นการบังคับให้ตัดหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down)

     หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้ จะมีลำดับในการได้รับชำระหนี้ก่อน (senior)ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่มีคุณสมบัติสามารถรองรับผลขาดทุนได้  (loss absorption features) ส่วนในกรณีที่มีเหตุการณ์ให้เกิดการตัดหนี้สูญ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 นี้จะถูกตัดเป็นหนี้สูญในสัดส่วนที่เท่ากัน (pari passu) กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  และมีคุณสมบัติสามารถรองรับผลขาดทุนได้โดยการตัดเป็นหนี้สูญ ชุดอื่นๆ ที่ออกโดยธนาคาร

      อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ TMB เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิงในการพิจารณาอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารเอง ซึ่งฟิทช์เชื่อว่าสถานะทางการเงินโดยรวมของธนาคารถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ถือตราสารหนี้ของธนาคารจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ (non-performance risk) ซึ่งก็คือความเสี่ยงที่ธนาคารจะมีสถานะเป็นธนาคารที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viable) ทั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตลงเพิ่มเติมจากอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิงเนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่ได้มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption feature)

     ฐานะทางการเงินของ TMB ซึ่งคืออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร (หรือ Viability Rating)สะท้อนถึงการที่ธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่มีขนาดปานกลาง โดย TMB เป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ในประเทศไทย ในด้านเงินฝาก คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่ประมาณ 5%  ทั้งนี้ฐานะทางการเงินของ TMB ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและปรับเข้ามาใกล้เคียงมากขึ้นกับธนาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะในด้านคุณภาพสินทรัพย์ โดยฟิทช์คาดว่า TMB น่าจะรักษาฐานะทางการเงินของธนาคารให้มีเสถียรภาพได้ในระดับหนึ่ง แม้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคาร (risk appetite) จะมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) และกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 TMB และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการรวมกิจการของทั้ง 2 ธนาคารเข้าด้วยกัน (merger) อย่างไรก็ตามธุรกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นและการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องยังมีไม่มากนัก 

ฟิทช์ คาดว่า จะพิจารณาผลกระทบต่ออันดับเครดิต (rating action) เมื่อกระบวนการรวมกิจการเกิดขึ้นจริงและเมื่อแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเครดิต (credit profile) ของทั้ง 2 ธนาคารมีความชัดเจนมากขึ้น  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากประกาศของฟิทช์ หัวข้อ “ฟิทช์: การรวมกิจการ ธ.ทหารไทยกับธ.ธนชาต น่าจะช่วยให้เครือข่ายธุรกิจเข้มแข็งขึ้น แต่โอกาสการปรับเพิ่มอันดับเครดิตยังไม่ชัดเจน” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 (<a href="http://www.newsdatatoday.com//https://www.fitchratings.com/site/pr/10065881">Fitch Rtgs: TMB-Thanachart Merger to Boost Franchise; Rating Upside Unclear</a>)

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ TMB น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว

               อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ TMB จะได้รับผลกระทบในในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร โดยอันดับความเข็งแกร่งทางการเงินของ TMB อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับ หากธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (core financial metrics) ส่วนใหญ่ เช่น อัตราส่วนทางการเงินในด้านรายได้และเงินกองทุน ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่องในระยะปานกลาง โดยที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกันอันดับความเข็งแกร่งทางการเงินอาจได้รับผลกระทบในทางลบถ้าผลการดำเนินงานและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีการปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับทั้งธนาคารในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ตัวอย่างเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการปรับตัวแย่ลงมากกว่าคาดการณ์ในสภาวะแวดล้อมการดำเนินงาน

               สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ TMB สามารถดูได้จากการประกาศอันดับเครดิตของธนาคาร https://www.fitchratings.com/site/pr/10040378"ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

Fitch Rates TMB's Basel III Tier 2 THB Notes at 'A+(tha)'

               Fitch Ratings-Bangkok-10 May 2019: Fitch Ratings (Thailand) has today assigned a rating of 'A+(tha)' to TMB Bank Public Company Limited's (TMB; AA-(tha)/Stable) upcoming Thai baht-denominated Basel III-compliant Tier 2 subordinated unsecured debentures.

               The debenture issue will be up to THB20 billion and have a greenshoe option of THB10 billion. The notes will have a tenor of 10 years.

KEY RATING DRIVERS

               The Basel III Tier 2 notes are rated one notch below the anchor rating, TMB's National Long-Term Rating of 'AA-(tha)', to reflect the notes' subordinated status and higher loss-severity risks relative to senior unsecured instruments. Key terms of the notes include a non-viability trigger (defined as emergency capital assistance from the central bank or any other empowered government agency), with partial rather than mandatory full write-down features.

               The Tier 2 notes are senior to any Additional Tier 1 securities with loss-absorption features. If written down, the Tier 2 notes rank pari passu with TMB's other Tier 2 loss-absorbing instruments that have write-down features.

               The National Long-Term Rating is used as the anchor rating because it reflects the bank's standalone financial strength. Fitch believes that TMB's standalone credit profile best indicates its non-performance risk (that is, becoming non-viable). Fitch has not applied additional notching to the notes, as they have no going-concern loss-absorption features.

               TMB's standalone financial strength, as reflected in the Viability Rating (VR), takes into account the bank's moderate domestic franchise as Thailand's seventh-largest bank by deposits, with a market share of about 5%. TMB's financials have improved steadily, narrowing gaps with larger peers, particularly in asset quality. Fitch expects TMB's financials to remain stable, despite increasing risk appetite in the SME and home mortgage segments.

               On 27 February 2019, TMB and Thanachart Bank Public Company Limited announced that they have signed a non-binding memorandum of understanding for a merger. The transaction is still in its early stages, with only limited information disclosed. Fitch expects to take rating actions if the merger plans are executed and when any changes in the credit profiles of the two banks become clearer. For full details, please see Fitch's commentary titled Fitch Rtgs: TMB-Thanachart Merger to Boost Franchise; Rating Upside Unclear, dated 11 March 2019.

RATING SENSITIVITIES

               Any change in TMB's National Long-Term Rating would have a similar effect on the rating of the notes.

               TMB's National Long-Term Rating is sensitive to changes in the bank's VR. Fitch may upgrade TMB's VR if the bank significantly improves its domestic franchise and most of its core financial metrics - including earnings and capital - sustainably and significantly over the medium term without a corresponding increase in its risk appetite. Conversely, the VR could come under pressure if TMB's financial metrics were to deteriorate sharply relative to domestic and international peers, such as may occur from an unexpected deterioration in the operating environment.

               For full details on the rating drivers and sensitivities for TMB, please see our previous rating action commentary, dated 10 September 2018.

Contact:

Primary Analyst

Patchara Sarayudh

Director

+662 108 0152

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road, Lumpini,

Patumwan, Bangkok 10330

Secondary Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+662 108 0163

Committee Chairperson

Jonathan Cornish

Managing Director

+852 2263 9901