news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2 copy copyร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

      ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ดังนี้

 

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน/การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. สถาบันบำราศนราดูร
 3. สถาบันราชประชาสมาสัย
 4. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12
 6. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 7. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 8. กองการเจ้าหน้าที่
 9. กองคลัง
 10. กองแผนงาน
 11. สำนักระบาดวิทยา
 12. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 13. สำนักโรคติดต่อทั่วไป
 14. สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
 15. สำนักโรคไม่ติดต่อ
 16. สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

คงเดิม

- สำนักงานเลขานุการกรม

- สถาบันบำราศนราดูร

- สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12

- กลุ่มตรวจสอบภายใน

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เปลี่ยนชื่อ

- กองบริหารทรัพยากรบุคคล

- กองบริหารการคลัง

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- กองระบาดวิทยา

- กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

- กองโรคติดต่อทั่วไป

- กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

- กองโรคไม่ติดต่อ

- กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตั้งใหม่

- กองวัณโรค

- กองกฎหมาย

- กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

- กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1