news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการคลังดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

        สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ประกอบด้วย การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคที่ผ่านมา ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น พหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) AMRO ซึ่งที่ประชุม AFMGM+3 ยืนยันที่จะสนับสนุน AMRO อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอิสระ น่าเชื่อถือ และเป็นมืออาชีพ มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ตลอดจนความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 สำหรับเงินทุนและการประกันภัยเพื่อความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility: SEADRIF)

       ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 22 (การประชุมฯ) ร่วมกับกระทรวงการคลังสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีกำหนดเดินทางเป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 จะพิจารณารับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวในช่วงการประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 22 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

       สำหรับ การประชุมฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 จะมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและของภูมิภาค กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของโลกมีความแข็งแกร่งยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม โดยในปีนี้เป็นการครบรอบ 20 ปีของการดำเนินการทางการเงินของอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Process) จึงจะมีการหารือถึงวิสัยทัศน์ในอนาคต รวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสำหรับรองรับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการติดตามความคืบหน้าของ การดำเนินการทางการเงินนับตั้งแต่การประชุม AFMGM+3 ครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 เมษายน 2562

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1