news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จำนวน 2 ฉบับ

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

       1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

       2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

อก. เสนอว่า

     1. ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากทะเล ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโดยที่มาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติให้ในกรณีที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นใดจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่น ซึ่งถ้ามีมาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 55 ดังกล่าว ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดให้สามารถกระทำได้ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ำทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติให้ อก. กำหนดมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการระบายอากาศเสียจากการเก็บรักษา ขนถ่าย และ/หรือขนส่งจากคลังน้ำมัน ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การผลิตปกติ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

     2. ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมได้เจริญเติบโตอย่างมาก รวมทั้งการขยายตัวของชุมชน ทำให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ใกล้ชิดและหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง ทางอ้อม จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีการรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับปริมาณสารเคมีที่ผลิตและครอบครอง วิธีการควบคุม และผลการควบคุม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

     3. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติของ กพอ. ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการระบายน้ำทิ้ง และการปล่อยอากาศเสียที่เกิดจากการใช้สารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องรายงาน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

      1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตให้โรงงานสามารถระบายน้ำทิ้งโดยวิธีเจือจางได้ และกำหนดค่ามาตรฐานของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

       2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้ประกอบการโรงงานจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการผลิต การใช้ การครอบครอง การปลดปล่อย และการเคลื่อนย้ายสารเคมีหรือสารมลพิษออกจากโรงงานฯ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มกราคม 2562

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90