news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 2ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน'บ. ทีดับบลิว'ที่ 'AA-' แนวโน้ม 'Stable'

      ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'AA-' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงการมีกระแสเงินสดที่แน่นอนจากสัญญาขายน้ำขั้นต่ำระยะยาว ตลอดจนความสม่ำเสมอของอุปสงค์น้ำประปา ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับต่ำ และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าโดยบริษัทมีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นลูกค้าหลัก ในขณะเดียวกันบริษัทก็ยังเผชิญกับโอกาสในการขยายธุรกิจในพื้นที่ใหม่ๆ ที่มีอย่างจำกัดอีกด้วย

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

กระแสเงินสดที่แน่นอนและอุปสงค์ที่มีความสม่ำเสมอ

       ฐานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนจากการมีรายได้ที่มั่นคงจากสัญญาซื้อขายน้ำที่มีกับ กปภ. โดยบริษัทจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ กปภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายน้ำประปา 2 ฉบับ ซึ่ง กปภ. มีพันธะในการรับซื้อน้ำประปาจากบริษัทในปริมาณขั้นต่ำจำนวน 712,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน สัญญาฉบับแรกมีอายุสัญญา 25 ปีซึ่งจะครบกำหนดในปี 2566 และฉบับที่ 2 มีอายุสัญญา 30 ปีซึ่งจะครบกำหนดในปี 2577 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับสิทธิในการดำเนินการผลิต จำหน่าย และให้บริการน้ำประปา รวมทั้งให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระยะเวลา 30 ปีอีกด้วย โดยสิทธิดังกล่าวจะหมดอายุในปี 2582

       บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม-สมุทรสาครและเขตพื้นที่รังสิต-จังหวัดปทุมธานี โดยมีสัดส่วนคิดเป็น 64% และ 31% ของรายได้ในปี 2560 ตามลำดับ อุปสงค์ของน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 จากการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 854,000 ลบ.ม. ต่อวันในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นจาก 795,000 ลบ.ม. ต่อวันในปี 2560

        ทริสเรทติ้ง คาดว่า บริษัทจะยังคงมีรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 5,900-6,200 ล้านบาทต่อปีระหว่างปี 2561-2564 ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตอย่างสม่ำเสมอของชุมชนและจากการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้บริการของบริษัท

 

ความเสี่ยงในการดำเนินงานอยู่ในระดับต่ำจากอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง

        ความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับต่ำของบริษัทเกิดจากลักษณะของอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง กล่าวคือ บริษัทเป็นเจ้าของท่อน้ำประธานและท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ให้บริการบางส่วนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้ต้องการเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูงในการสร้างโครงข่ายระบบส่งและจ่ายน้ำประปาและต้องได้รับสิทธิในการใช้ทางสำหรับการก่อสร้างโครงข่ายการส่งน้ำ อีกทั้งแหล่งน้ำดิบและการได้สัมปทานจาก กปภ. ก็เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่จะเข้าสู่ธุรกิจด้วยเช่นกัน

 

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

        บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและไม่มีแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในช่วงประมาณการ สิ่งดังกล่าวทำให้สภาพคล่องและภาระหนี้ของบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น โดยบริษัทมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่ในระดับที่สูงกว่า 80% ซึ่งเท่ากับอัตราส่วนเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี

        สภาพคล่องและภาระหนี้ของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินรวมต่อเงินทุนของบริษัทคาดว่าจะต่ำกว่า 40% ในระยะ 3 ปีข้างหน้าหลังจากการจ่ายชำระคืนหนี้ตามกำหนดและตัดงบในการลงทุนแล้ว อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมจะเพิ่มขึ้นจนถึง 68% ในปี 2564 จาก 41% ในปี 2560 และ 45% ณ เดือนกันยายน 2561 (ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีโดยใช้ข้อมูล 12 เดือนย้อนหลัง)

       ในอีก 2 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดี บริษัทมีหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 1,940 ล้านบาทในปี 2562 และจำนวน 3,600 ล้านบาทในปี 2563 รวมทั้งยังมีแผนลงทุนอีกประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทจะยังคงจ่ายเงินปันผลในจำนวนมากในระดับ 2,400-2,600 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่แหล่งเงินทุนของบริษัทจะมาจากเงินทุนจากการดำเนินงานอย่างน้อย 3,700 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ณ เดือนกันยายน 2561 อีกจำนวน 2,700 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้น 25.31% ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลค่า 9,500 ล้านบาท ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่จะช่วยเสริมความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทอีกด้วย

 

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้าและโอกาสในการขยายธุรกิจที่จำกัด

      บริษัทมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของลูกค้า โดยบริษัทมี กปภ. เป็นลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวและในขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งรายสำคัญอีกด้วย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมารายได้ต่อปีของบริษัทมาจาก กปภ. มากกว่า 95% อย่างไรก็ตาม สถานะเครดิตของ กปภ. ก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนื่องจากมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ นอกจากจะเป็นลูกค้าหลักแล้ว กปภ. ยังเป็นคู่แข่งของบริษัทด้วย ทั้งนี้ หาก กปภ. สร้างโรงกรองน้ำประปาแห่งใหม่และจ่ายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่บริษัทให้บริการก็จะส่งผลกระทบทำให้ยอดจำหน่ายน้ำของบริษัทลดลง

       การเติบโตในอนาคตของบริษัทขึ้นอยู่กับการเติบโตภายในพื้นที่ให้บริการเดิมของบริษัทมากกว่าการขยายตัวไปในพื้นที่ให้บริการใหม่ โดยทาง กปภ. ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนงานทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิตน้ำประปาเอกชน

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่' สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและคงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเอาไว้ได้ อันดับเครดิตของบริษัทมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากโอกาสที่จำกัดในการขยายธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทที่ค่อนข้างคงตัวมาก

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        คุณภาพเครดิตของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบหากบริษัทมีการลงทุนโดยการก่อหนี้เพิ่มเป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW)

อันดับเครดิตองค์กร:        AA-

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TTW192A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562    AA-

TTW202A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563       AA-

TTW222A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565    AA-

TTW255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568    AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

          บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

          ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90