news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 8ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน'บ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส' ที่ 'AA'แนวโน้ม 'Stable'

 

    ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'AA'ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’โดยอันดับเครดิตของบริษัทสะท้อนถึงความเป็นผู้นำตลาดของบริษัทในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ฐานทุนที่แข็งแกร่ง และระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็ง

     นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังพิจารณารวมถึงการสนับสนุนทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงินที่บริษัทได้รับจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ‘AAA’ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’หรือ ‘คงที่’ จากทริสเรทติ้ง อันดับเครดิตของบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจากอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเนื่องจากทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าบริษัทมีฐานะเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

      อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งดังกล่าวได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อการแข่งขันที่รุนแรงและความเสี่ยงทางด้านเครดิตของฐานลูกค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อสภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลต่ออัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และแนวทางการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

สถานะความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่ช่วยยกระดับคุณภาพเครดิต

     ทริสเรทติ้ง คาดว่าสถานะการเป็นบริษัทลูกที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะคงมีอยู่ต่อเนื่อง บริษัทได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงินเป็นอย่างมากจากธนาคารแม่ ซึ่งช่วยหนุนสถานะความเป็นผู้นำทางการตลาดในธุรกิจหลักและยกระดับความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท

      ความยืดหยุ่นทางการเงินในระดับสูงของบริษัทเกิดจากการที่บริษัทมีสถานะเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยประเภท Solo Consolidated Subsidiary ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทำให้ธนาคารสามารถสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทลูกได้ โดยวงเงินที่ธนาคารมีให้แก่บริษัทนั้น ยังเพียงพอที่จะสนับสนุนความพยายามในการขยายธุรกิจของบริษัท ในทางกลับกัน บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกณฑ์กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วย

      บริษัทไม่มีความไม่สอดคล้องในโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน เงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งรวมถึงส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี อยู่ที่ประมาณ 43% ของเงินกู้ยืมรวม ณ เดือนธันวาคม 2560 ขณะที่กระแสเงินจากการชำระค่างวดรายเดือนของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยายังมากพอที่จะป้องกันความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

     ในด้านของการสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทได้มีการผนวกรูปแบบทางธุรกิจเข้ากับธนาคารแม่และมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารแม่ รวมถึงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคารแม่และกำกับดูแลโดยทางอ้อมจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านธนาคารแม่ด้วย

 

ฐานทุนที่แข็งแกร่ง

       ทริสเรทติ้ง คาดว่าอัตราส่วนโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับธุรกิจที่มีความเสี่ยงทางด้านเครดิตสูงจากฐานลูกค้าและอัตราการเติบโตของสินเชื่อรถจักรยานยนต์ที่ระดับประมาณ 15% ต่อปี

    ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกำหนดให้บริษัทต้องดำรงฐานทุนที่เพียงพอเพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ให้ต่ำกว่า 7 เท่า โดยอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทอยู่ที่ 1.2 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่ 1 เท่า ขณะที่อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 49.2% บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเนื่องจากบริษัทยังคงรักษาส่วนของทุนในระดับที่สูงไว้แม้ว่าพอร์ตสินเชื่อจะลดลง

 

สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในสินเชื่อรถจักรยานยนต์

        ทริสเรทติ้ง คาดการณ์ว่าพอร์ตสินเชื่อรถจักรยานยนต์จะเติบโตในระดับมากกว่า 15% จนถึงปี 2563 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ให้บริการ 10 รายใหญ่ในฐานข้อมูลของทริสเรทติ้ง สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 21,649 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 23.6% จาก 17,521 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ด้วยประวัติการทำธุรกิจสินเชื่อยานพาหนะมาอย่างยาวนาน บริษัทมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเครือข่ายธุรกิจที่กระจายไปทั่วประเทศพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย ปัจจัยเหล่านี้ส่งเสริมให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสถานะความเป็นผู้นำไว้ได้

 

ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง

     ทริสเรทติ้ง คาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาระดับความสามารถในการทำกำไรด้วยอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยที่มากกว่า 6% ตลอด 3 ปีข้างหน้า ผลประกอบการทางการเงินของบริษัทปรับดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากมีการกลับรายการค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้และรายได้ที่ไม่ไช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4,469 ล้านบาท ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 4.2% จากปี 2559 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.2% ในปี 2560 จาก 4.4% ในปี 2559

 

คุณภาพสินทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

       ทริสเรทติ้ง คาดว่าคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทจากยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าคู่แข่งขัน ด้วยอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งหมายถึงสินเชื่อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไปต่อยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวม จะต่ำกว่า 3.0% ในอีก 3 ปีข้างหน้า ด้วยการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตที่เข้มงวดและระบบการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทดีกว่าคู่แข่งขัน อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2559 หลังจากที่ถดถอยลงในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวในช่วงปี 2557 และ 2558 อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมลดลงเป็น 2.31% ณ สิ้นปี 2560 จาก 2.36% ณ สิ้นปี 2559 และสูงสุดที่ 2.44% ณ สิ้นปี 2558

      อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งและสูงกว่าคู่แข่งขัน โดยอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 215.7% ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 201.6% ณ สิ้นปี 2559 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะรักษาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนี้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สูญที่ระดับต่ำกว่า 1.5% จนถึงปี 2563

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

       แนวโน้มอันดับเครดิต'Stable'หรือ 'คงที่'สะท้อนถึงความคาดหมายว่าทิศทางธุรกิจของบริษัทจะยังคงมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารต่อไป แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสามารถของผู้บริหารในการรักษาฐานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทเอาไว้ได้ด้วย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าปัจจัยเอื้ออำนวยต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ระบบบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะช่วยให้บริษัทสามารถดำรงความสามารถในการทำกำไรและรักษาฐานทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงขาลงของธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

     อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหากสถานะทางการตลาดบริษัทปรับดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะที่สามารถดำรงสถานะทางเงินที่แข็งแกร่งไว้ได้ ในขณะที่การลดลงของสถานะทางการแข่งขันหรือคุณภาพสินทรัพย์จะส่งผลกระทบในทางลบต่ออันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิต นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมุมมองของทริสเรทติ้งเกี่ยวกับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่มีต่อกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตก็อาจเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังคงมีความไม่แน่นอนจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลต่ออัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และแนวทางการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL)

อันดับเครดิตองค์กร:        AA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

AYCAL191A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562              AA

AYCAL197A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562              AA

AYCAL207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563              AA

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

    บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัด        ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90