news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 8ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร 'บ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)' ที่ 'A+' แนวโน้ม 'Stable'

 

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ 'A+' โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทกับ Exxon Mobil Corporation และบริษัทในเครือ (ExxonMobil Group) ตลอดจนประวัติผลงานที่แข็งแกร่งประกอบกับการมีโรงกลั่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร และการมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัท อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากความผันผวนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่อยู่ในระดับสูงและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน

 

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับกลุ่ม ExxonMobil

       การคงอันดับเครดิตในครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่บริษัทมีกับกลุ่ม ExxonMobil การเป็นหนึ่งในโรงกลั่นของกลุ่มทำให้บริษัทนำเทคโนโลยีของกลุ่ม ExxonMobil มาใช้กับโรงกลั่นและโรงงานผลิตอะโรเมติกส์ของบริษัทรวมทั้งมีมาตรฐานในการดำเนินงานเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้ สัญญาต่าง ๆ ที่มีกับกลุ่ม ExxonMobil เช่น สัญญาการให้บริการและสัญญาการทำวิจัยยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการซึ่งพัฒนาโดยกลุ่ม ExxonMobil ได้อีกด้วย

        บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานของ ExxonMobil ในการจัดซื้อน้ำมันดิบรวมถึงสารตั้งต้นอื่น ๆ บริษัทก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีผ่านทางเครือข่ายของตนเอง ซึ่งทำให้บริษัทยังเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบและลดต้นทุนลงได้จากการประหยัดจากขนาด

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่ม ExxonMobil ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทอีกด้วย

 

โรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรทำให้สถานะทางธุรกิจแข็งแกร่ง

        บริษัทได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโรงกลั่นน้ำมันแบบซับซ้อน (Complex) ซึ่งเชื่อมต่อกับโรงงานอะโรเมติกส์ของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการคัดสรรน้ำมันดิบ ในขณะที่การเชื่อมต่อกับโรงงาน

 

อะโรเมติกส์ก็ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์

       ในปี 2560 สัดส่วนผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นสำเร็จรูปของบริษัทประกอบด้วยน้ำมันดีเซล 37.3% น้ำมันเบนซิน 19.1% รีโฟเมท 12.8% น้ำมันอากาศยานและน้ำมันก๊าด 8.4% น้ำมันเตา 7.8% และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก 14.6%

      นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี รวมถึงปรัชญาการดำเนินงานของกลุ่ม ExxonMobil อีกด้วย ทั้งนี้ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพในระดับแถวหน้าในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก อีกทั้งยังมีการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ

 

สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง

        ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า บริษัทจะยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งทางการตลาดในประเทศไทยตลอดช่วงปี 2562-2564 เอาไว้ได้ต่อไป สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทนั้นมาจากเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่จดจำซึ่งทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพสูงได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันที่กว้างขวางด้วย โดย ณ เดือนตุลาคม 2561 บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันจำนวน 595 สถานีที่ให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “Esso” ทั่วประเทศ

       ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 เครือข่ายสถานีบริการน้ำมันของบริษัทมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในด้านของยอดจำหน่ายน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายน้ำมันต่อสถานีของบริษัทนั้นถือว่าค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ เป็นส่วนใหญ่

      ความผันผวนของราคาน้ำมันและการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเป็นข้อจำกัดต่ออันดับเครดิต

       ทริสเรทติ้ง มองว่าผลการดำเนินงานของบริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและปิโตรเคมี โดยความผันผวนอย่างมากของราคาอาจส่งผลทำให้บริษัทประสบผลขาดทุนดังที่เคยเกิดขึ้นในปี 2557 หรืออาจทำให้บริษัทมีผลกำไรอย่างมากดังที่เคยเกิดขึ้นในปี 2560

       นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมองว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในประเทศไทยอีกด้วย กล่าวคือ ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ค้าปลีกน้ำมันหลายรายได้ขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการแต่ละรายก็ยังทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

 

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น

      ราคาน้ำมันที่กลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2559 มีส่วนช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 18% เป็น 178,839 ล้านบาทในปี 2560 หลังจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 3 ปี ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 รายได้ของบริษัทยังคงสูงขึ้นที่ระดับ 16% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน โดยมาอยู่ที่ 149,438 ล้านบาท ค่าการกลั่นของบริษัทก็ดีขึ้นอย่างมากเป็น 8.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2560 จาก 7.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2559 และ 4.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2558 เป็นผลทำให้บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 11,000 ล้านบาทในปี 2559-2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับ 4,917 ล้านบาทในปี 2558 สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 นั้น ค่าการกลั่นของบริษัทยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 7.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลและบริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 7,904 ล้านบาท

        กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้นทำให้เงินกู้รวมของบริษัทลดลงอย่างมากเหลือ 12,346 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จาก 22,969 ล้านบาทในปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้ทางการเงินต่อเงินทุนดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็น 37% โดย ณ เดือนกันยายน 2561 เงินกู้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 17,351 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนสูงขึ้นเป็น 42%

 

สภาพคล่องเป็นที่น่าพอใจ

       ทริสเรทติ้ง ประมาณการกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2564 บนสมมติฐานที่ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ในช่วง 60-65 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ประมาณดังกล่าวน่าจะเพียงพอสำหรับการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวของบริษัทได้ โดยบริษัทมีภาระในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประมาณ 3,200 ล้านบาทในปี 2562 และชำระหนี้ระยะยาวอีก 600 ล้านบาทในปี 2563

        ภายใต้ประมาณการพื้นฐานของทริสเรทติ้งไม่คาดว่าบริษัทจะมีการลงทุนขนาดใหญ่แต่อย่างใด ในช่วงปี 2562-2564 คาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,600-2,200 ล้านบาทต่อปีสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันและขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนของบริษัทจะอยู่ในระดับ 30%-40%

 

การสนับสนุนทางการเงินช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัท

       ทริสเรทติ้ง เชื่อว่า บริษัทจะยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่ม ExxonMobil ต่อไปโดยเห็นได้จากวงเงินกู้ที่บริษัทได้รับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ณ เดือนกันยายน 2561 ประมาณ 67% ของเงินกู้รวมของบริษัทเป็นวงเงินที่ได้รับจากกลุ่ม ExxonMobil และนอกเหนือจากเงินกู้ระหว่างกันที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกลุ่ม ExxonMobil ยังให้การสนับสนุนวงเงินกู้อีกจำนวน 54,000 ล้านบาทแก่บริษัทด้วยซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเบิกใช้

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่บริษัทมีกับกลุ่ม ExxonMobil รวมถึงประโยชน์ต่าง ๆ ที่บริษัทจะได้รับจากกลุ่มด้วย นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจปิโตรเลียมภายในประเทศเอาไว้ได้อีกด้วย

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

        โอกาสที่บริษัทจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้ามีค่อนข้างจำกัดเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันและภาวะอุปทานส่วนเกินของพาราไซลีน อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีโอกาสที่จะลดระดับลงหากบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม ExxonMobil หรือหากกลุ่ม ExxonMobil ลดสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลง

 

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESSO)

อันดับเครดิตองค์กร:             A+

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

        บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

     ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90