news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 18 ธันวาคม 2561

 

      1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

      2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

       คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านชีววัตถุ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

       3. เรื่อง การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

               1. เห็นชอบในการเสนอชื่อ นางวริยา ภิสัชเพ็ญ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT - GT (CIMT) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และคณะกรรมการที่ปรึกษาและกำกับดูแลศูนย์ CIMT จะเป็นผู้พิจารณาต่อระยะเวลาสัญญาจ้างตามผลประเมินการปฏิบัติงานที่กำหนด โดยขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน 2 ปี

               2. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและกำกับดูแลศูนย์ CIMT เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

               4. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงาน ก.พ.ร.)

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ บุญโญ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ ก.พ. มีมติเห็นชอบข้อเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

               5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

               1. นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               2. นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               3. นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

               6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

               1. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               2. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

               3. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

               7. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

               8. เรื่อง การแต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้

               1. แต่งตั้ง พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สสร.)

               2. กำหนดอัตราค่าตอบแทนคงที่ของผู้อำนวยการ สสร. ในอัตรา 290,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญา สสร. จะปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ที่ผู้รับจ้างได้รับ ทั้งนี้ ให้ขึ้นกับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการ สสร. โดยการปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญาจ้างจะต้องไม่มีผลให้อัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับเกินกว่าอัตราขั้นสูงตามกรอบอัตราค่าตอบแทนคงที่ที่ กค. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ระบุในสัญญาจ้างผู้อำนวยการ สสร. แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

               โดยให้ พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

               9. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

               คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) [ตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)] ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

               10.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการธนาคารออมสิน รวม 12 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

1. นายอำนวย ปรีมนวงศ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ประธานกรรมการ

2. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

3. นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

4. นายเจษฎา พรหมจาต (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

5. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

6. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

7. นางสาวธิดารัช ธนภรรคภวิน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

8. นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

9. นายยรรยง เต็งอำนวย กรรมการ

10. นายทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการ

11. นางพัชราวลัย ชัยปาณี กรรมการ

12. นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

11.เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จำนวน 9 คน แทนกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร ผู้แทนเกษตรกร

2. นายเด่นณรงศ์ ธรรมมา ผู้แทนเกษตรกร

3. นายมีชัย ดีมะการผู้แทนเกษตรกร

4. นางวิลญา เหมือนเหลา ผู้แทนเกษตรกร

5. นายเผด็จ ดิฐษดีผู้แทนเกษตรกร

6. นายสุวิทย์ ไทยเอียด ผู้แทนเกษตรกร

7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัสผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางสาวลดาวัลย์ คำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายวีระชัย นาควิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

               12.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า รวม 5 คน แทนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

               1. พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรงประธานกรรมการ

               2. พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐรองประธานกรรมการ

               3. นายสรรพงศ์ สังขพงศ์ กรรมการ

               4. นายธีรพล กาญจนากาศ กรรมการ

               5. นายวิเชียร ชุบไธสง (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) กรรมการ

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

               13.เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (เพิ่มเติม)

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อ นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 กรณีให้บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหนึ่งคน ก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งต่อไปด้วย

               14.เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิทธิบัตร จำนวน 12 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

1.1 นายมงคล รักษาพัชรวงศ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.2 นายพงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1.3 นายธีรยศ เวียงทอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.4 นายอุดมเกียรติ นนทแก้ว สาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.5 นางสาวณัฐนันท์ สินชัยพานิชสาขาเภสัชศาสตร์

1.6 นายพีระ เจริญพรสาขาเศรษฐศาสตร์

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

2.1 นายชำนาญ ภัตรพานิช สาขาเภสัชศาสตร์

2.2 นายวิชา ธิติประเสริฐ สาขาเกษตรศาสตร์

2.3 นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์สาขานิติศาสตร์

2.4 นายบุญสนอง รัตนสุนทรากุลสาขาอุตสาหกรรม

2.5 นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล สาขาวิศวกรรมศาสตร์

2.6 นายเกรียงศักดิ์ ขาวเนียม สาขาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

15.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 6 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

1. นายธวัช ผลความดี

2. นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

3. นายอดิศัย อยู่อินทร์

4. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

5. นายก้อง รุ่งสว่าง

6. นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

16.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนตำแหน่งที่ว่าง

    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เสนอแต่งตั้ง นายภุชงค์ อุทโยภาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

17.เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ราย ดังนี้

               1. พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

               2. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

               18.เรื่อง การรับโอนข้าราชการทหารมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม มาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนเรียบร้อยแล้ว และ ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะราย เมื่อผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารจากสำนักงาน ก.พ. แล้ว ซึ่ง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ได้ผ่านการประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

               19.เรื่อง การโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรับโอน นายโชติ ตราชู ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงอันเนื่องจาก ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561-

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90