news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVOการลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ

 

      เรื่อง การลงนามพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นต่อไป และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคำที่มิใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ)

       ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการออกหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น และให้กระทรวงพาณิชย์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีที่กำหนดในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น โดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าไทยพร้อมที่จะให้พิธีสารดังกล่าวมีผลผูกพันต่อไป เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบต่อร่างพิธีสารดังกล่าวแล้ว

     สาระสำคัญของร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น (First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement: AJCEP) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบทเรื่องข้อยกเว้นด้านความมั่นคง เกี่ยวกับมาตรการที่ใช้ปกป้องผลประโยชน์เรื่องความมั่นคงและการยกเลิกมาตรการดังกล่าว การเพิ่มเติมข้อผูกพันเกี่ยวกับการค้าบริการ เช่น อนุญาตให้ผู้ให้บริการของภาคีสมาชิกสามารถถือหุ้นในกิจการได้ร้อยละ 49 เพิ่มเติมข้อผูกพันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ในการเข้าเมืองและการพำนักในประเทศ รวมทั้งเพิ่มเติมการลงทุนให้ครอบคลุมเรื่องการคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกการลงทุน

      ทั้งนี้ การผูกพันของไทยภายใต้ร่างพิธีสารฉบับนี้ จะทำให้ไทยได้รับประโยชน์ในการเปิดตลาดการค้าบริการ ซึ่งจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้ผูกพันการเปิดตลาดบริการกับอาเซียนสูงกว่าที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก โดยเปิดตลาดให้นักลงทุนไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมตามที่ไทยเรียกร้องในบริการก่อสร้าง บริการการท่องเที่ยว บริการด้านโทรคมนาคม เป็นต้น จึงเป็นโอกาสให้นักลงทุนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาบริการดังกล่าว สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่น และเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยอาเซียนและญี่ปุ่นได้กำหนดให้มีการลงนามในร่างพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น แบบเวียนพิธีสารฯ ให้ภาคีแต่ละประเทศลงนามในช่วงเดือนมกราคม 2562

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90