news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyรายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562

 

       คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 กิจกรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

โครงการ/กิจกรรม - การดำเนินงาน

1. กิจกรรม 'สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก'

        ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

2. กิจกรรม 'ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล'

      ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. มีการให้บริการเดินรถปรับอากาศ ขสมก. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

3. กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ

      อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 และจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนสักการะ

4. กิจกรรมไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย

      อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ให้ประชาชนได้สักการะร่วมกับการสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 27 มกราคม 2562

5. กิจกรรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

       ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 เป็นการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่ โดดเด่นของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย

6. กิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยไม่เสียค่าบริการ

       เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

7. โครงการ 'อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้'

       สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อื่น ทั้งการซื้อหนังสือเล่มและ E-Book ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามมาตรการลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 – 16 มกราคม 2562

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90