news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน

 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ สธ.ประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับประชาชน จำนวน 3 โครงการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

โครงการ/กิจกรรม - รายละเอียด

       1. โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

      เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สธ. กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร

      2. โครงการตรวจยีนแพ้ยา 10,000 คน

      เป็นการให้บริการตรวจยีนเสี่ยงต่อการแพ้ยาแก่ผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้การใช้ยากันชัก Carbamazepine เพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง โดยแพทย์จากโรงพยาบาลพิจารณาการส่งตรวจยีนให้แก่ผู้ป่วยรายใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับยาดังกล่าว สามารถส่งตรวจยังสถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในแต่ละภูมิภาค

       3. โครงการจัดทำบัตร SMART CARD อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สธ.

     เพื่อให้ อสม. ทุกคน ใน 76 จังหวัด สามารถรับเงินค่าตอบแทนการเสียเวลาได้โดยตรง สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (เริ่มมอบบัตรตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ภาคละ 1 จังหวัด และดำเนินการจัดสรรให้ครบทุกจังหวัด ภายในเดือนมีนาคม 2562)

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90