news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9โครงการ 'ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์' ปี พ.ศ. 2562

 

   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบโครงการ 'ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'ปี พ.ศ. 2562 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 สรุปได้ดังนี้

    1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง เช่น ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพื้นที่โครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 51,600 คน 17,585 ครัวเรือน

     2. เพิ่มพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ โดยได้จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ นม กระเช้าของขวัญ อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา ในราคาพิเศษ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงานต่าง ๆ และในตลาดออนไลน์ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 14,002 คน

     3. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     3.1 เปิดสถานที่ราชการและปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศูนย์พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัยต่าง ๆ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 190,400 คน

     3.2 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าชมโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14,500 คน

     3.3 ให้บริการประชาชนผ่านจุดบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการจุดพักรถ ห้องน้ำและน้ำดื่ม จำนวน 162 จุด ในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 72,700 คน

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90