news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้ชื่อ ของขวัญรัฐบาล สู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 “เราจะไม่ทิ้งใคร ...ต้องก้าวไปด้วยกัน” ตามที่ ศอ.บต.เสนอ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

 

โครงการ/กิจกรรม - การดำเนินงาน

1) คืนความรัก ความผูกพัน ผ่านการสืบสานพระราชปณิธาน

1.1) จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง

1.2) โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดับหมู่บ้าน/ตำบล โครงการเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าคู่แรก และขยายผลโครงการสิริเวชยาน

2) มอบโอกาสในชีวิตด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ

2.1) ผ่านโครงการ 'ประมงสันติสุข'เพื่อเร่งขยายพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแก้ปัญหาประมง

2.2) ผ่านอาชีพเชิงคู่ โดยดำเนินโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรผสมผสาน ตำบลละ 1 แห่ง และวิจัย/นำร่องพืชเศรษฐกิจใหม่

2.3) เร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบ'สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน'เช่น จัดตั้งโรงงานแปรรูปมะพร้าว และเร่งรัดการก่อสร้างและเตรียมความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา ให้สามารถเปิดดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2563

2.4) พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เช่น หมู่บ้านจีนฮากกา 150 ปี

2.5) จัดตั้งศูนย์ประสานและบริการพัฒนาเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

2.6) ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

3) ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งในสังคม

3.1) จัดระบบขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ขาดโอกาสกว่า 180,000 คน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.2) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอาศัยสถาบันปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4) เพิ่มศักยภาพเยาวชนและคนของรัฐ

4.1) จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อจัดระบบและ กลไกเชื่อมโยงผู้สำเร็จการศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ

4.2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

             ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90