news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV5 โครงการห้องเรียนกีฬา

 

      คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง โครงการห้องเรียนกีฬา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

      1. เห็นชอบโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

      2. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และให้ ศธ. รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการห้องเรียนกีฬา มีรายละเอียดโครงการ สรุปได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

- หานักกีฬาใหม่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศและต่อยอดให้กีฬากลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และมีความยั่งยืน โดยนำรูปแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้มาขยายผลสู่ “โครงการห้องเรียนกีฬา”

- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการกีฬา และสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการกีฬาได้

 

เป้าหมาย

      รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 12 – 18 ปี ที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษทางการกีฬา (ฟุตบอล วอลเลย์บอล หรือบาสเกตบอล) จำนวน 1,764 คน โรงเรียนละไม่เกิน 80 คน โดยนักเรียนจะสำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 9 โรงเรียน 8 จังหวัด

 

การดำเนินงาน

- พัฒนาหลักสูตรกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

- ประชาสัมพันธ์โครงการ ในรูปแบบเอกสาร โปสเตอร์ วีดิทัศน์ (VTR) แนะแนว และเว็บไซต์

- จัดหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อฝึกสอนกีฬา และบุคลากรสนับสนุนกีฬา

- จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์กีฬาและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เช่น คลินิกพิเศษห้องเรียนกีฬา การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการสำคัญระดับชาติ

- สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสนามฝึกซ้อมกีฬา

- กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการห้องเรียนกีฬา ตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนด

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90