news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1)

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

      1. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0907/9899 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561) โดยให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ปรับเปลี่ยนแหล่งเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม – (พานทอง) – (ท่าบุญมี) ปีงบประมาณ 2560 (ระยะที่ 1) จากเงินงบประมาณ ร้อยละ 75 จำนวน 2,166.821 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณร้อยละ 25 จำนวน 722.273 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุน ร้อยละ 75 จำนวน 2,166.821 ล้านบาท และเงินกู้ในประเทศ ร้อยละ 25 จำนวน 722.273 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินกู้

      2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0715/15976 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90