news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV8 copyการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : เงินกู้ DPL)

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

      1. รับทราบสถานะและผลการเร่งรัดส่วนราชการเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ในส่วนที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งได้ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ และ 1 โครงการย่อย โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ DPL แล้ว แต่ยังไม่ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการจัดสรรเงินกู้ DPL จำนวน 1 โครงการ และผลการยุติการดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการหลัก 5 โครงการย่อย และ 15 รายการย่อย

       2. อนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินกู้ของแต่ละโครงการ รวม 7 โครงการ

       3. อนุมัติการยุติการดำเนินโครงการ และอนุมัติแนวทางการยุติโครงการเงินกู้ DPL ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2561 เห็นควรให้ใช้แหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

      4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : CCH) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยปรับลดเนื้องานและวงเงินค่าจ้างเฉพาะงวดที่ 5b การอนุมัติการบูรณาการระบบกับผู้ให้บริการ จำนวน 10,138,395.01 บาท

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 ธันวาคม 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90SIAM790x90