news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 8สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2561

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เสนอ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น / หน่วยงานรับผิดชอบ

1. แนวทางการแก้ไขปัญหามะพร้าว

1.1 จัดทำข้อมูลสินค้ามะพร้าวเพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตมะพร้าวให้มีความถูกต้อง

- กระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.2 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว

1.2.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1.2.2 แก้ไข/เพิ่มเติมประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว มะพร้าวเนื้อแห้ง และน้ำมันมะพร้าว ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 โดยผู้ได้รับหนังสือรับรองได้ให้คำรับรองว่าจะไม่นำมะพร้าวนำเข้า ไปจำหน่าย จ่าย โอน ให้นิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปแปรสภาพมะพร้าวโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแก้ไขบทลงโทษกรณีผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ โดยให้พักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียนกรมการค้าต่างประเทศ

1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการบริหารการนำเข้าสินค้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ภายใต้กรอบ AFTA ให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันทีและให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชทราบต่อไป ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว

1.3 จัดทำแนวทางการป้องกันการลักลอบและนำเข้ามะพร้าวผิดกฎหมาย

1.3.1 กำหนดระบบบริหารความเสี่ยงในการตรวจสอบสินค้า (Profile) ในระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการนำเข้าสินค้าให้สินค้ามะพร้าวเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง และเป็นสินค้านำเข้าที่ต้องทำการเปิดตรวจทุกกรณี และเสนอให้มีการควบคุมสินค้ามะพร้าวนำเข้าเพียงท่าเรือกรุงเทพมและท่าเรือแหลมฉบัง - กรมศุลกากร

1.3.2 เพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันการเข้ามาระบาดของโรค - กรมวิชาการเกษตร

1.4 กำหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมและกำหนดมาตรการกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าว (ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (30 ตุลาคม 2561) เห็นชอบการกำหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมแล้ว) คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

1.5 ให้มีแนวทางการรับซื้อเนื้อมะพร้าวในราคานำตลาด เพื่อแก้ไขปัญหามะพร้าวที่คงเหลืออยู่ในระบบ - กรมการค้าภายใน

2. การบริหารการนำเข้าน้ำมันถั่วเหลือง มะพร้าว (มะพร้าวผล และมะพร้าวฝอย) เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว ปี 2562 ภายใต้กรอบ WTO FTA และ AFTA (ยกเว้นการบริหารนำเข้ามะพร้าวผล) ให้บริหารการนำเข้าเช่นเดียวกับปี 2561 โดยหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด ส่วนการบริหารนำเข้าสินค้ามะพร้าวผลจะส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเสนอคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชในครั้งต่อไป

 

- กรมการค้าต่างประเทศ

- คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว

3. ศึกษามาตรการปกป้องพิเศษภายใต้ความตกลงเกษตรของ WTO ในเรื่อง การปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษสำหรับสินค้ามะพร้าว (Special Safeguard Measure : SSG) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90