news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GVOโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

       1. เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) วงเงินเต็มโครงการ 76.989 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

      2. ให้กระทรวงมหาดไทย โดยการประปาส่วนภูมิภาครับความเห็นของกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0818.2/7448 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

      3. ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้การประปาส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) สำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคในคราวต่อ ๆ ไป อย่างเคร่งครัดด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

       เรื่องนี้เดิมคณะรัฐมนตรีเคยมีมติ (16 พฤษภาคม 2560) เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 6 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท แล้ว ซึ่งโครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงิน 76.989 ล้านบาท ที่เสนอในครั้งนี้เป็นหนึ่งในหกโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บริเวณโคกภูกระแตที่จะใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ได้กำหนดให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาดำเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ ในที่ดินของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม แทน ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วน อาทิ เป้าหมาย (พื้นที่ให้บริการ) แผนการดำเนินงานโดยมีวงเงินในการดำเนินโครงการอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเดิม สรุปได้ดังนี้

 

หัวข้อ / รายละเอียด

วัตถุประสงค์

     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง รวมทั้งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

 

วงเงินลงทุนและแหล่งที่มาของเงินทุน

     ใช้วงเงินลงทุนเต็มโครงการรวมทั้งสิ้น 76.989 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน 57.742 ล้านบาท (ร้อยละ 75.00) เงินรายได้ จำนวน 19.247 ล้านบาท (ร้อยละ 25.00)

 

แผนการดำเนินงาน

        ให้บริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดนครพนม โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 2 ปี โดยภายหลังจากได้รับงบประมาณ การประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงและทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 เดือน ประกวดราคาประมาณ 3 เดือน และดำเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 ปี 6 เดือน

 

 

ความพร้อมด้านที่ดิน

      เปลี่ยนจากที่จะขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณโคกภูกระแต เป็นใช้ที่ดินในพื้นที่เดิมของการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม

 

ผลตอบแทนทางการเงิน

- กรณีค่าน้ำคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ำตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 344.627 ล้านบาท

- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ำ ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยปรับทุก ๆ 3 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ เท่ากับ 671.430 ล้านบาท

อื่น ๆ

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

       - การประปาส่วนภูมิภาคได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการปรับปรุงขยายฯ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90