news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV2ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ คลองบางนาง แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับป่

       เรื่อง ขออนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณ คลองบางนาง แม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับป่าชายเลน

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้

       1. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย) วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานศึกษาสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ชายเลนและปะการังของประเทศ) วันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อให้การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2) เนื้อที่ 2,305 ตารางเมตร และให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

       2. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ดำเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อม กรณีการดำเนินการโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อย่างเคร่งครัด โดยจัดสรรงบประมาณให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและบำรุงป่าชายเลนทดแทน ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนที่ใช้ประโยชน์

       3. ให้กระทรวงพลังงาน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เร่งรัดดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ทันภายในเดือนเมษายน 2562 ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 ต่อไป

    4. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สำรวจพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือดำเนินโครงการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนดำเนินการว่ามีพื้นที่ที่เข้าข่ายจะต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยหรือไม่ โดยหากมีความจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบโครงการลงทุน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการลงทุนในภาพรวมได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็นเหตุให้มีอันต้องหยุดชะงักลง

         ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 256

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90