news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 9รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้

     1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561

      2. เห็นชอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

       2.1 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในปีถัดไป เพื่อให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง จากยางพาราเพิ่มมากขึ้น เช่น บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) ถนนงานยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา เป็นต้น

      2.2 ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ บล็อกยางปูพื้นภายนอกอาคาร (ทางเท้า สนามเด็กเล่น) บล็อกยางปูพื้นสนามฟุตซอล โดยประสานแจ้งความต้องการใช้ต่อการยางแห่งประเทศไทยเพื่อนำยางพาราภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคา ที่มีต้นทุนการเก็บรักษางบประมาณภาครัฐปีละ 120 ล้านบาท มาผลิตและส่งมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

      2.3 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องนอนจากยางพาราเพื่อใช้ในภารกิจของหน่วยงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการสอบถามความต้องการเบื้องต้นจากหน่วยงานดังกล่าว พบว่ามีความต้องการใช้เครื่องนอนรวม 450,000 ชุด คิดเป็นวงเงินประมาณ 1,060 ล้านบาท ซึ่งจะใช้น้ำยางสดประมาณ 13,300 ตัน ดังนั้น เพื่อเพิ่มปริมาณใช้ยางและส่งเสริมการผลิตผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีแนวคิดให้ส่วนราชการดังกล่าวใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา โดยให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ให้สำนักงบประมาณปรับแผนการจัดสรรของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น ให้การยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์      3. เห็นชอบให้ยกเว้นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ ส่วนราชการ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐปี 2561 ให้ต่อเนื่องต่อไป

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561--

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90