news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. ....

   เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

               1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน และค้ำยัน พ.ศ. ....

               1.1 กำหนดบทนิยาม 'นั่งร้าน' หมายความว่า โครงสร้างชั่วคราวซึ่งสูงจากพื้น หรือพื้นของอาคารหรือส่วนของสิ่งก่อสร้าง สำหรับเป็นที่รองรับผู้ทำงาน วัสดุ หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ และ “ค้ำยัน” หมายความว่า โครงชั่วคราวที่รองรับ ยึดโยง หรือเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง นั่งร้าน แบบหล่อคอนกรีตในระหว่างการก่อสร้าง หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการติดตั้งการปรับปรุงหรือ การซ่อมบำรุง

               1.2 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล จัดให้มีข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีป้ายแสดงเขตอันตราย หรือตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายป้ายบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

               1.3 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีนั่งร้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง และจัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านเป็นประจำทุกวันก่อนการใช้งาน

               1.4 กำหนดให้นายจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้นั่งร้าน และค้ำยันที่ผู้ผลิตกำหนด

               1.5 กำหนดให้นายจ้างจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ และทำการตรวจสอบส่วนประกอบของค้ำยันและที่รองรับค้ำยันก่อนการใช้งาน และระหว่างใช้งาน รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการชน หรือการเคลื่อนตัวของฐานรองรับค้ำยัน

               1.6 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานกับนั่งร้านลื่นหรือนั่งร้านชำรุด อันอาจเป็นอันตราย ในขณะที่มีพายุ ลมแรง ฝนตก หรือฟ้าคะนอง

               2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ....

               2.1 กำหนดบทนิยาม 'งานก่อสร้าง' หมายความว่า การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรือ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพาน ทางน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา รั้ว กำแพง ประตู ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงงานต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย การรื้อถอน หรือทำลายสิ่งก่อสร้างนั้นด้วย

               2.2 กำหนดให้นายจ้างจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเริ่มดำเนินการสำหรับงานก่อสร้าง งานเจาะ และงานขุด

               2.3 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างลงไปทำงานในรูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คูหรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 75 เซนติเมตร และมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

               2.4 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรตรวจสอบการติดตั้งเครื่องตอกเสาเข็ม ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ลิฟต์โดยสารชั่วคราว หรือลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราวฯ

               2.5 กำหนดให้นายจ้างต้องควบคุมดูแลให้มีการใช้เชือกหรือลวดสลิงที่มีขนาดเหมาะสมกับร่องรอก ควบคุมให้ลูกจ้างสวมใส่ชูชีพตลอดเวลาทำงาน ถ้ามีการทำงานในเวลากลางคืน ชูชีพต้องติดพรายน้ำ หรือวัสดุเรืองแสงด้วย

               2.6 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีวิศวกรกำหนดขั้นตอนและวิธีการรื้อถอนทำลายให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และจัดการอบรมหรือชี้แจงลูกจ้างเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทำลายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดและดูแลให้ลูกจ้างใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ทำงาน ตามลักษณะและ สภาพของงานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

               ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90