news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต.ลงโทษที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน

      ก.ล.ต. สั่งพักการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาการเงิน จำกัด (JVS) 1 ปี และการทำหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินของนายสุรพงศ์ แซ่เฮง สังกัดบริษัทดังกล่าว 2 ปี เนื่องจากบกพร่องในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ให้บริษัทจดทะเบียนหลายราย

      ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า นายสุรพงศ์ แซ่เฮง ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่สังกัด JVS ปฏิบัติงานบกพร่องในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนในหลายกรณีและต่อเนื่อง อาทิ ไม่ระมัดระวังในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลสัญญาที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของการเข้าทำรายการไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน ไม่สามารถอธิบายถึงที่มา ความสมเหตุสมผลของการกำหนดสมมติฐานในการจัดทำประมาณการ และบางกรณีมีการเปลี่ยนตัวแปรในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ทั้งที่ปัจจัยแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป จนเป็นเหตุให้ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเปลี่ยนจากเห็นควรอนุมัติเป็นไม่ควรอนุมัติรายการ อีกทั้งประเมินมูลค่าด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

        นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า JVS มีความบกพร่องในระบบงานระดับร้ายแรง เนื่องจากผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินในสังกัดมีลักษณะความบกพร่องหลายกรณีในเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำให้พิจารณาได้ว่า JVSไม่มีระบบงานที่รัดกุมและเพียงพอ

       ข้อบกพร่องข้างต้นของ JVS และนายสุรพงศ์ เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินราย JVS เป็นเวลา 1 ปี และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินรายนายสุรพงศ์ ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ และกำหนดระยะเวลาไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบในครั้งต่อไป เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี นับแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561