news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SET ประพนธตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) เริ่มซื้อขาย 29 พ.ย. นี้

     บมจ.เอสไอเอสบี ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 29 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,888 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SISB”            

     นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เอสไอเอสบี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SISB” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

      SISB ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ บริษัทฯ เป็นผู้นำหลักสูตรการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานในการจัดเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีความโดดเด่นในด้านวิชาการ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยเริ่มต้นจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ แห่งแรกขึ้นในปี 2544 ปัจจุบันโรงเรียนในกลุ่ม SISB มีจำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนโดยตรง 4 โรงเรียน และ โรงเรียนนานาชาติซึ่งกิจการร่วมค้าเป็นผู้รับใบอนุญาตอีก 1 โรงเรียน เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 4,175 คน

       SISB มีทุนชำระแล้ว 470 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 680 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 260 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบุคลากรของโรงเรียนซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้รับใบอนุญาต ระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 พฤศจิกายน 2561 ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,352 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,888 ล้านบาท โดยมี บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

      นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) เปิดเผยว่า การระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาเพื่อยกระดับการเป็นผู้ให้บริการการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับสากล เพิ่มศักยภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมระดับโลก มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทยและในภูมิภาค และชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อให้ฐานะการเงินแข็งแกร่งขึ้น

      SISB มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ นายยิว ฮอค โคว ถือหุ้น 32.84% กลุ่มนางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ถือหุ้น 29.15% และ นางสาวนงค์นภา ทองมี ถือหุ้น 10.56% ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย IPO หุ้นละ 5.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 59.59 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ซึ่งเท่ากับ 82.02 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) 940 ล้านหุ้น คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

       ผู้ลงทุนและผู้สนใจ ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.sisb.ac.th และ www.set.or.th

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90