news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SECก.ล.ต. ระดมความเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 8 เรื่อง

     ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra)ที่ปรับปรุงทั้งหมด 8 เรื่อง เพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและลดภาระการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการจัดการกองทุนรวมให้เป็นปัจจุบัน

      เมื่อต้นปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความเห็นหลักการปรับปรุงข้อมูลในโครงการและข้อผูกพันของกอง 1 และกอง Infra และได้รับความเห็นจากทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกองทุน

       ครั้งนี้ ก.ล.ต. จึงได้ร่างประกาศที่ปรับปรุงตามหลักการและเกณฑ์เพิ่มเติมรวม 8 ฉบับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์การจัดการกอง 1 และหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และสอดคล้องกับเกณฑ์ปัจจุบันที่ไม่อนุญาตให้จัดตั้งกอง 1 ได้อีก เช่น ยกเลิกเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวม ให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ยกเลิกการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องให้ความเห็นชอบการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ให้เกณฑ์การประกันรายได้ครอบคลุมกรณีการยื่นขอเพิ่มทุนจดทะเบียน ยกเลิกการจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและ ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกอง Infra และหนังสือชี้ชวนให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ให้มีช่องทางแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนอย่างเหมาะสม ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เพื่อความสะดวกในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่ต้องการรับหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ต้องแจกจ่ายสรุปข้อมูลสำคัญให้

      ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing)ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ:

เอกสารรับฟังความคิดเห็น :

https://capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/phs1542764674hearing_53_2561.pdf