news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: กลต.

SEC ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นลดข้อจำกัดเกณฑ์ลงทุนทางอ้อมของ REIT

      ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อลดข้อจำกัดการลงทุนทางอ้อมของ REIT และส่งเสริมให้ REIT สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

       สืบเนื่องจากที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในขั้นหลักการในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่ ก.ล.ต. เสนอที่จะลดข้อจำกัดการลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ของ REIT เพื่อให้ REIT ที่จัดตั้งขึ้นในไทยสามารถแข่งขันกับ REIT ของต่างประเทศได้ โดยยังคงมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิและรักษาประโยชน์ผู้ลงทุน ซึ่ง ก.ล.ต. ได้นำความเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงร่างประกาศในครั้งนี้ให้มีความยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบธุรกิจในการนำไปปฏิบัติได้จริง

        สำหรับ เกณฑ์ปัจจุบันกำหนดว่า หาก REIT จะลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ผ่านการถือหุ้นในบริษัทอื่น REIT จะต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น เพื่อให้ REIT สามารถควบคุมดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับกรณีลงทุนโดยตรง อย่างไรก็ดี เกณฑ์ดังกล่าวทำให้ REIT มีข้อจำกัดในการลงทุน อาทิ มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการถือหุ้นบริษัทต่างประเทศ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมีข้อผูกพันที่ทำให้ REIT ไม่สามารถเข้าไปลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดได้

     ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศเพื่อลดข้อจำกัดในการลงทุน โดยมีสาระสำคัญของการเสนอปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

                - กรณีที่มีเหตุให้ REIT ไม่สามารถลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 99 ได้ ให้ REIT สามารถลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินที่เจ้าของทรัพย์สินไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และต้องไม่น้อยกว่าจำนวนสิทธิออกเสียงที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทนั้นจัดตั้งขึ้นได้กำหนดไว้สำหรับการผ่านมติที่มีนัยสำคัญ

                - กรณีมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น ให้ REIT สามารถลงทุนได้โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นสูงที่สามารถถือได้ตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

                - REIT สามารถให้เงินกู้ยืมหรือค้ำประกันแก่บริษัทที่ REIT เข้าลงทุนเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากทรัสตี และต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์

        ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9619 หรือ 0-2263-6234 หรือ 0-2263-6124 หรือทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561