news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 3ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

 

สาระสำคัญ

     1. ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาเซียน-สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเติบโต และเน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน การสนับสนุนการเติบโตในระดับภูมิภาคโดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน รวมทั้งยังคงสนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน – สาธารณรัฐประชาชนจีน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

    2. ร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมิได้ใช้ถ้อยคำหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

            ทั้งนี้ จะมีการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 33 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

               ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90