news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV10ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 

     เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้

    1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

    2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความ เข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

    3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers)ให้แก่ ผู้ลงนามในข้อ 2

 

สาระสำคัญ

     ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

            1. สาขาความร่วมมือ ครอบคลุมความร่วมมือ 8 สาขา ได้แก่

            1) อาหารและการเกษตร

            2) วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยาศาสตร์

            3) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

            4) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูล

            5) สิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขนาดใหญ่

            6) นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

            7) การสำรวจพื้นผิวโลก วิทยาศาสตร์อวกาศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศ และ

            8) สาขาอื่น ๆ ของความร่วมมือซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกันในอนาคต รวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในภาคที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจเริ่มต้นและการเป็นผู้ประกอบการ

2. ขอบเขตความร่วมมือ ครอบคลุม 9 รูปแบบ ได้แก่

1) การกำหนดสาขาโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน

2) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

3) โครงการการวิจัยและพัฒนาร่วม

4) การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ผู้ชานาญการ และนักวิจัย

5) การจัดและการร่วมการประชุมด้านวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ ฯลฯ

6) การจัดและการร่วมภารกิจการค้า

7) การอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามแผนงานและโครงการร่วม

8) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือและการตรวจสอบข้อเสนอสำหรับการพัฒนาต่อไป และ

9) รูปแบบอื่น ๆ ของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอาจเห็นพ้องร่วมกัน

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90