news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copyการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2

 

     คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ดังนี้

            1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 2

            2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยสำหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2

            3. หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยฯ ที่มิใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

 

สาระสำคัญ

1. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 รวมทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย

(1) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ

(2) ประธานอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ

(3) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

(5) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

(6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

(7) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน

(8) ผู้แทนกระทรวงการคลัง และ

(9) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว

2. ท่าทีของไทยสำหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 จะสนับสนุน การดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้ำของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ และความต้องการจำเพาะของประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศและภูมิภาคด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ

รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 จะพิจารณา 6 ประเด็นหลัก ดังนี้

            (1) ประเด็นด้านเทคนิควิชาการและวิทยาศาสตร์ อาทิ การปล่อยปรอทสู่ดินและน้ำการกักเก็บชั่วคราวของปรอทอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่ของเสียปรอท ของเสียปรอทโดยเฉพาะ การพิจารณาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แนวทางของการจัดการพื้นที่ปนเปื้อน การปลดปล่อยปรอทจากการเผาในที่โล่งของของเสีย

            (2) ประเด็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อาทิ ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

            (3) ประเด็นกลไกการเงินเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ อาทิ การดำเนินการของกลไกทางการเงิน โดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และ Specific International Programme เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถและความช่วยเหลือด้านเทคนิค

            (4) ประเด็นเสริมสร้างขีดความสามารถ ความช่วยเหลือทางเทคนิค และถ่ายทอดเทคโนโลยี

            (5) ประเด็นสนับสนุนการดำเนินงานของอนุสัญญาฯ อาทิ คณะกรรมการอนุวัติการและปฏิบัติตาม การประเมินประสิทธิผล สำนักเลขาธิการ

            (6) ประเด็นอื่น ๆ อาทิ กฎระเบียบสำหรับการประชุม กฎทางการเงิน โปรแกรมการทำงานและงบประมาณของสำนักเลขาธิการฯ และสถานที่และวันจัดประชุมรัฐภาคีฯ สมัยที่ 3

   ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561-

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90