news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 7ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25

 

    เรื่อง ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 (The 25th ASEAN Labour Minister Meeting : ALMM)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้

    1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

    1) ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561 - 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน และ

    2) ร่างแนวคิดริเริ่มเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network : ASEAN - OSHNET) เพื่อขับเคลื่อนแถลงการณ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

     2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ข้างต้นในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างเอกสารผลลัพธ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน จำนวน 2 ฉบับ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

     รง. รายงานว่าการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย และที่ประชุมฯ จะมีการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

     1. ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561 - 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวที่มีการลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบผลการประชุมดังกล่าวแล้ว โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน 5 ด้าน ได้แก่

 

1) การศึกษา/ข้อมูลข่าวสาร

2) การคุ้มครอง

3) การบังคับใช้กฎหมาย

4) การขอความช่วยเหลือ และ

5) การคืนสู่สังคม โดยร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนระบุโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างน้อย 1 โครงการ สำหรับประเทศไทยได้กำหนดโครงการต่าง ๆ เช่น การศึกษาเรื่องความสามารถในการรองรับการเคลื่อนย้าย สิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

       2. ร่างแนวคิดริเริ่ม ASEAN-OSHNET เพื่อขับเคลื่อนแถลงการณ์ของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นเอกสารแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนแถลงการณ์รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้ความเห็นชอบต่อถ้อยแถลงรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนฯ โดย รง. ได้ร่วมลงนามรับรองในที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนวาระพิเศษด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

    สำหรับ ร่างแนวคิดริเริ่มฯ ประกอบด้วยมาตรการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องดำเนินการ โดยได้กำหนดประเทศผู้ประสานงานและระยะเวลาดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้แถลงการณ์รัฐมนตรีแรงงานอาเซียนฯ (เช่น มาตรการยกระดับมาตรฐาน

    ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยพัฒนาและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น) รวมถึงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ASEAN – OSHNET ค.ศ. 2016 – 2020 (เช่น การรวบรวมข้อมูลประจำปีโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ

     ประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนต้องส่งสรุปผลการดำเนินงานประจำปี เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ ASEAN – OSHNET โดยมี ASEAN – OSHNET Secretariat เป็นผู้ประสานงาน ระยะดำเนินการ ค.ศ. 2016 – 2020 เป็นต้น)

    ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90