news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV11สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561

 

    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) เสนอ สรุปสาระสำคัญดังนี้

     1. โครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงมีข้อเสนอให้มีการนำน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ เพื่อลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศ จำนวน 160,000 ตัน และขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินงบกลางในโครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ภายในวงเงิน 525 ล้านบาท ตามมติ กนป. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้กับกระทรวงพลังงาน

     1.1 เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานนำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพ จำนวน 160,000 ตัน เพื่อลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มภายในประเทศ

     1.2 เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการใช้เงินงบกลางสำหรับโครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้กับโรงไฟฟ้าตามข้อ 1.1 และปรับเปลี่ยนชื่อ จาก โครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เป็น มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

     1.3 เห็นชอบให้ปรับกรอบระยะเวลาและเงื่อนไขราคาของกิจกรรมการผลักดันการส่งออกตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดเสนอ สำหรับการบริหารและกำกับดูแลการผลักดันการส่งออกให้เป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ (เฉพาะกิจ) ที่ กนป. แต่งตั้งต่อไป

     1.4 มอบหมายคณะกรรมการจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) พิจารณา ความเหมาะสมของราคาขั้นต่ำในการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

      2. มาตรการเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ (ด้านพลังงาน) เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และมาตรการจูงใจให้มีการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถยนต์ขนาดเล็ก

      2.1 เห็นชอบให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซล (บี 7) จากอัตราส่วนผสมร้อยละ6.5 - 7.0 เป็นร้อยละ 6.8 - 7.0 ซึ่งส่งผลให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ตัน

     2.2 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหาแนวทางส่งเสริมและมาตรการจูงใจให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ในรถบรรทุกและรถยนต์ขนาดเล็ก

      3. มาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม ข้อ 1) และ ข้อ 2)เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ (เฉพาะกิจ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการในข้อ 1) และข้อ 2) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ ตามร่างองค์ประกอบที่นำเสนอ กนป. รวม 13 คน โดยให้เพิ่มองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 4 ท่าน ตามความเห็นของประธาน กนป.และกรรมการ กนป. คือ ผู้แทน กอ.รมน. จำนวน 1 ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนป. จำนวน 3 ท่าน รวม 17 ท่าน

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90