news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2561

 

     เรื่อง ขอเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม) (วธ.)

      คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้แนวคิดลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ สรุปได้ ดังนี้

 

1. แนวทางและมาตรการรณรงค์ในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2561

 

ประเด็น / รายละเอียด

ลอยกระทงปลอดภัย

- ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่เล่นพลุและดอกไม้ไฟในที่ชุมชน ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม

- ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

- ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับส่งประชาชนสืบสานวัฒนธรรมไทย

- ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามแนวทางของประเพณีที่เหมาะสม เช่น ประดิษฐ์กระทงร่วมกันในครอบครัวและในชุมชน

- ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม เช่น การละเล่นและ การแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณีท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

            - ส่งเสริมให้การใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง และรณรงค์แนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง”

2. แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมบูรณาการประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2561

หน่วยงาน / แนวทางการดำเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนดูแลความปลอดภัยของประชาชน

- พิจารณาอนุญาตการจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง

- จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงประเพณีลอยกระทง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- เข้มงวดในการรักษาความสงบในแต่ละพื้นที่ และพร้อมใช้แผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะในจุดที่มีประชาชนเป็นจำนวนมาก

- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ภาคเอกชนในการป้องกันอาชญากรรม เช่น สถานบันเทิงต่าง ๆ กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า)

- กำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ห้ามเรือเดินทะเลเรือลำเลียง เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือน้ำมัน และเรือลากจูง ผ่านเขตควบคุมการเดินเรือในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 24.00 น.

- ตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำและศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีการใช้บริการหนาแน่น

- เปิดสายด่วน 1584 รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมงวธ. (สำนักงานปลัด วธ.)

- สนับสนุนการจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 25 พ.ย. 2561 โดยจัดกิจกรรม เช่น การเผาเทียนเล่นไฟ การแสดงทางวัฒนธรรม และการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

- จัดกิจกรรมประเพณีลอยพระทงอาเซียน เวียดนาม ลาว และไทย โดยเน้นสืบสานและรักษาคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว)

- ประชาสัมพันธ์และบริการให้ข้อมูลประชาชนในการส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาผลิตกระทง และรณรงค์ให้ใช้กระทงร่วมกันเพื่อลดปริมาณขยะ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

     นอกจากนี้ ยังมีส่วนราชการอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมฯ และพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม) สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กรุงเทพมหานคร (สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

       ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90