news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บลจ.

KTAMชวนดา หาญรตนกลKTAM เปิด IPO กองทุน KT-Brain RMF 12-21 พ.ย.นี้ ใช้ AI เลือกหุ้นมุ่งสร้างผลตอบแทนเหนือดัชนี SET

       นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงต้นเดือน ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน (KT-Brain) ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ในช่วงปลายปี นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนในกองทุน RMF บริษัทจึงเปิดจำหน่ายครั้งแรก ( IPO) กองทุนเปิดกรุงไทย เอไอ เบรน เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-Brain RMF) ในวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2561 มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท ซึ่งการลงทุนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุน RMF คือจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี 5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ เลือกยอดต่ำกว่าได้ ลงทุนสูงสุดต่อปีไม่เกิน15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุน ซึ่งเหมาะกับการลงทุนในระยะยาว

      กองทุน KT-Brain RMF นโยบายเน้นลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ( SET)และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุนผ่านโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจัดการในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานจากข้อมูลทางการเงินเป็นรายบริษัท หลังจากนั้นระบบจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ และจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนโดยรวมให้เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง ( SET Total Return )

      กองทุน KT-Brain RMFจะใช้AI ในการคัดเลือกหุ้น โดยระบบจะทำการคัดเลือกหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ( SET)และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( MAI) ที่มีจำนวนรวมกว่า 700 หลักทรัพย์ โดยจะทำการคัดเลือกหุ้นจากข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น เช่น อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร อัตราส่วนสภาพคล่อง และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เป็นต้น ระบบจะทำการหาหลักทรัพย์ที่มีโอกาสสร้างการเติบโตที่ดีให้กับเงินลงทุนเป็นหลัก นอกจากนี้มีความรวดเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทต่างๆ ได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ และยังสามารถขจัดเรื่องอารมณ์ในการตัดสินใจได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทำโมเดลจำลองการลงทุน และทำการ Back Test ย้อนหลัง 5 ปี (July 2013- June 2018 ) กองทุนสามารถให้ผลตอบแทนรวมที่ 63.99% SET TRI อยู่ที่ 29.13% และ SET อยู่ที่ 9.90%  

       ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุน มีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์ น้ำหนักการลงทุน รวมไปถึงรายการซื้อขายที่ได้มาจากระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและเป็นไปตามกฎเกณ์การลงทุน แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงของกองทุนเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การปรับระดับการสำรองเงินสดให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้นักลงทุนต้องการถือครองเงินสด

       ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG