news 7avatar pink

WORLD4  Thailand

หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TEAMGชวลต จนทรรตนTEAMG คว้างานใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 150.34 ล้านบาท แย้มครึ่งปีหลังสดใส

     TEAMG เดินหน้าลงนามรับงานสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มูลค่ารวม 110.84 ล้านบาท พร้อมลุยรับงาน สกพอ. มูลค่า 39.50 ล้านบาท หนุนครึ่งปีหลังแข็งแกร่ง

      นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะ Lead firm ในกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อออกแบบ และจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ศักยภาพของประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกันกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทดังกล่าวยังครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองโดยรอบเครือข่ายการคมนาคมให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพและลดปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างไร้ทิศทาง (Urban Sprawl)

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีผู้ว่าจ้างเป็นสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยมีมูลค่าโครงการ 398.40 ล้านบาท โดยจะเป็นส่วนของบริษัทประมาณ 110.84 ล้านบาท และโครงการนี้ยังถือเป็นโครงการในระยะเริ่มต้นของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ยั้งยืนทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของประเทศ

      นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญาที่ปรึกษาประจํา (Inhouse) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่อสนับสนุนงานด้านวศิวกรรมสถาปัตยกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออกประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือ(ทร.) โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่า 39.50 ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน

     สำหรับ แนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ยังถือว่ายังเติบโตดี เนื่องจากงานภาครัฐบาลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะงานในประเภทกลุ่มคมนาคมระบบราง และ งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งงานอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ

Best regards, The Way Communications Co.,Ltd Noble Cube Pattanakarn 1104/374 Pattanakarn Road,

Suan Luang Sub-district, Suan Luang District Bangkok, Thailand 10250

Tel: 02-170-8011 Fax: 02-170-8012 Website: www.theway.co.th

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG